*

Java chip

A CPU chip from Sun that executes Java byte codes natively. The microJava 701 is the first implementation of the Java chip, which is based on Sun’s picoJava architecture. It executes an extened set of byte codes that enable operating systems written in C and c++ to have low-level access to the CPU in order to control the registers and perform cache management and other OS functions.

chip Java
Một chip CPU của Sun thực thi mã byte Java. MicroJava là chương trình thực thi đầu tiên của chip Java, được dựa trên cấu trúc picoJava của Sun. Nó thực thi một tập hợp mã byte được mở rộng vốn cho phép các hệ điều hành được biên soạn bằng C và C++ để có sự truy cập thấp sang CPU để điều khiển các thanh ghi và thực hiện quản lý lưu trữ và các chức năng os khác.


Published:

PAGE TOP ↑