*

Java

A programming language for Internet and intranet applications from the JavaSoft division of Sun. Java was modeled after C++, and Java programs can be called from within HTML documents or launched stand alone. Java was designed to run in small amounts of memory and provides its own memory management. Java is an interpreted language. Java source code is compiled into “byte code,” which cannot be run by itself. The byte code must be converted into machine code at runtime. Upon finding a Java applet, the Web browser switches to its Java interpreter (Java Virtual Machine) which translates the byte code into machine code and runs it. This means Java programs are not dependent on any specific hard ward and will run in any computer with the Java Virtual Machine.

Java
Một ngôn ngữ lập trình dùng cho các trình ứng dụng Internet và Intranet do chi nhánh JavaSoft của Sun viết. Java được tạo mẫu theo C++, và các ngôn ngữ Java có thể được gọi trong các tài liệu HTML hoặc được mở một mình. Java được thiết kế để với trong một dung lượng nhỏ bộ nhớ và cung cấp tính năng quản lý bộ nhớ riêng của nó. Java là một ngôn ngữ được diễn dịch. Mã nguồn Java được biê soạn thành “mã byte”, và nó không thể tự chạy. Mã byte phải được chuyển đổi thành mã máy vào lúc chạy. Khi tìm thấy một applet Java, bộ trình duyệt Web chuyển đổi sang chương trình dhoong dịch Java của nó (Java Virtual Machine) vốn diễn dịch mã byte thành mã máy và chạy nó. Điều này có nghĩa là các chương trình Java không phụ thuộc vào bất kỳ phần cứng đặc biệt nào và sẽ chạy trong bất kỳ máy tính nào cùng với Java Virtual Machine.


Published:

PAGE TOP ↑