*

JavaBeans

A component soft ware architecture from Sun that runs in the Java environment. JavaBeans are independent Java program modules that can be called up and executed. JavaBeans components can be run remotely in a distributed computing environment using Sun’s Remote Method Invocation (RMI) or the OMG’s CORBA. JavaBeans is the Java coounterpart of Microsoft’s COM. See component software.

JavaBeans
Một cấu trức trúc phần mềm thành phần của Sun chạy trong môi trường Java. Java Beans là các modull chương trình Java độc lập vốn có thể được gọi và được thực thi. Các thành phần java Beans có thể được chạy từ xa trong một môi trường điện toán phân bổ bằng việc sử dụng Remote Method Invocation (RMI) của Sun hoặc CORBA của OMG JavaBeans là bản sao Java về COM của Microsoft. Xem component software.


Published:

PAGE TOP ↑