*

JavaOS

A java operating system from Sun that requires minimal hardware requirements minimal hardware requiements and is intended for network computers and embedded systems. It includes the java Virtual Machine, which combined with the kernel, are written in the native machine language of the target CPU. Network and graphical user interface components are mostly written in Java.

JavaOS
Một hê điều hành Java của Sun đòi hỏi các yêu cầu phần cứng tối thiểu và được dành cho các máy tính mạng và các hệ thống được nhúng. Nó bao gồm Java Virtual Machine, vốn kết hợp với nhân, được viết bằng ngôn ngữ máy gốc của CPU đích. Các thành phần giao diện người dùng đồ họa và mạng phần lớn được viết bằng Java.


Published:

PAGE TOP ↑