*

JavaScript

A script language from Netscape that is supported in Netscape Navigator as of Version 2.0. It is easier to use than Java, but not as powerful. JavaScript uses the HTML page as its user interface, whereas Java can generate a completely custom interface. On the client, Java Script applets are maintained in source code. On the server, they are compiled into byte code (intermediate language), similar to Java programs.

JavaScript
Một ngôn ngữ mã (script) của Netcape hỗ trợ trong Netcape Navigator dưới dạng phiên bản 2.0. Nó dễ sử dụng dễ hơn Java, nhưng không chiếm ưu thế bằng Java. Java Script dùng trong HTML dưới dạng giao diện người dùng của nó, ngược lại Java có thể tạo một giao diện khách hàng hoàn hảo. Trên client, các applet JavaScript được duy trì trong mã nguồn. Trên server, chúng được biện soạn thành mã byte (ngôn ngữ trung cấp), tương tự như các chương trình Java.


Published:

PAGE TOP ↑