*

Jaz disk

a high-capacity removable hard disk system from lomega Corporation, Roy, UT. Introduced in late 1995, Jaz drives come in SCSI and IDE models and read 540MB and 1GB cartridges. lomega startled the industry with its breakthrough price of $99 for a 1GB removable disk cartridge.

đĩa jaz
Một hệ thống đĩa cứng dung lượng cao có thể tháo rời của công ty lomega Roy, UT. Được giới thiệu cuối năm 1995, các ổ đĩa Jaz phân thành các loại SCSI và IDE và đọc các hộc chứa 540MB và 1GB.


Published:

PAGE TOP ↑