*

JBOD(Just a Bunch Of Disks)

A group of hard disks that are not set up as any type of RAID configuration.

JBOD(Just a Bunch Of Disks)
Nhóm các đĩa cứng không được cài đặt dưới dạng bất kỳ loại cấu hình RAID nào.


Published:

PAGE TOP ↑