*

JCL(Job Control Language)

A command language for mini and mainframe operating systems that launches applications. It specifies priority, program size and running sequence, as well as the files and databases used.

JCL(Job Control Language)
Ngôn ngữ điều khiển công việc. Một ngôn ngữ lệnh dành cho các hệ điều hành mainframe và mini khởi động các trình ứng dụng. Nó xác định tính năng ưu tiên, kích cờ chương trình và chuỗi hoạt động, cũng như các file và các co sở dữ liệu được dùng.


Published:

PAGE TOP ↑