*

JDBC(Java Data-Base Connectivity)

A programming interface that lets Java applications access a database via the SQL language. JDBC is the Java counterpart of Microsoft’s ODBC.

JDBC(Java Data-Base Connectivity)
Một giao diện lập trình cho phép các trình ứng dụng Java truy cập một cơ sở dữ liệu qua ngôn ngữ SQL. JDBC là bản sao Java ODBC của Microsoft.


Published:

PAGE TOP ↑