*

JEDEC(Joint Electronic Device Engineering Council)

An international body that sets integrated circuit standards.

JEDEC(Joint Electronic Device Engineering Council)
Một tổ chức quốc tê xác lập các tiêu chuẩn mạch hợp nhất.


Published:

PAGE TOP ↑