*

JEIDA(Japanese Electronic Industry Development)

A japanese trade and standards organization. JEIDA joined with PCMCIA to standardize the PC card. In 1991, the PC card specifications JEIDA 4.1 and PCMCIA 2.0 are the same.

JEIDA(Japanese Electronic Industry Development)
Hiệp hội phát triển công nghiệp điện tử Nhật Bản. Một tổ chức các tiêu chuẩn và thương mại Nhật Bản. JEIDA tham gia cùng PCMCIA để tiêu chuẩn hóa card PC. Năm 1991, chi tiết kỹ thuật card PC JEIDA 4.1 và PCMCIA 2.0 giống nhau.


Published:

PAGE TOP ↑