*

JES(Job Entry Subsystem)

Software that provides batch communications for IBM’s MVS operating system. It accepts data from remote batch terminals, executes them on a priority basis and transmits the results back to the terminals. The JES counterpart in VM is called RSCS.

JES(Job Entry Subsystem)
Hệ thống con nhập công việc. Phần mềm cung cấp truyền thông khối cho hệ điều hành MVS của IBM. Nó nhận dữ liệu từ các thiết bị đầu cuối lô từ xa. thực thi chúng trên cơ sở ưu tiên và truyền các kết quả trở lại các thiết bị đầu cuối. Bản sao JES trong VM được gọi là RSCS.


Published:

PAGE TOP ↑