*

JFC(Java Foundation Classes)

A class library from Sun that provides an application framework and graphical user interface (GUI) routines for Java programmers. Sun, Netscape, IBM and others contributed to JFC, which combines Sun’s Abstract Windowing Toolkit (AWT) and Netscape’s Foundation Classes (IFC). See AFC, IFC and AWT.

JFC(Java Foundation Classes)
Một thư viện lớp của Sun vốn cung cấp một thư viện lớp của Sun vốn cung cấp một cấu trúc linh hoạt trình ứng dụng và các thường trình giao diện người dùng đồ họa (GUI) cho những nhà lập trình Java, Sun, Netscape, IBM và các công ty máy tính khác góp phần vào JFC, điều này kết hợp Abstract Windowing Toolkit (AWT) của Sun với Foundation Classes (IFC) của Netscape. Xem AFC, IFC, và AWT.


Published:

PAGE TOP ↑