*

JIT compiler(Just-In-Time compiler)

A compiler that converts all the source code into machine code just before the program is run. In the case of Java, JIT compilers convert Java’s intermediate language (byte code) into native code.

bộ biên dịch JIT(Just-In-Time compiler)
Một bộ biên dịch chuyển đổi tất cả mã nguồn thành mã máy trước khi chương trình được chạy. Đối với Java, các bộ biên dịch JIT chuyển đổi ngôn ngữ trung cấp (mã byte) của Java thành mã gốc.


Published:

PAGE TOP ↑