*

jitter

A flickering transmission signal or display image.

độ dao động
Một hình ảnh hiển thị hoặc tín hiệu truyền lay động.


Published:

PAGE TOP ↑