*

job class

The descriptive category of a job that is based on the computer resources it requires when running.

lớp công việc
Một hạng mục mô tả một công việc dựa trên các tài nguyên máy tính mà nó yêu cầu khi chạy.


Published:

PAGE TOP ↑