*

job control language

See JCL.

ngôn ngữ điều khiển công việc
Xem JCL.


Published:

PAGE TOP ↑