*

job processing

Handling and processing jobs in the computer.

quy trình xử lý công việc
Xử lý các công việc trong máy tính.


Published:

PAGE TOP ↑