*

job queue

The lineup of programs ready to be executed.

dãy công việc
Sự xếp hàng các chương trình sẵn sàng được thực thi.


Published:

PAGE TOP ↑