*

job scheduling

In a large computer, establishing a job queue to run a sequence of programs over any period of time such as a single shift, a full day, etc.

lập thời biểu công việc
Trong một máy tính lớn, việc thiết lập một dãy công việc để chạy một chuỗi các chương trình bất kỳ thời điểm nào chẳng hạn một ca làm việc, cả ngày…


Published:

PAGE TOP ↑