*

job stream

A series of related programs that are run in a prescribed order. The output of one program is the input to the next program and so on.

dòng công việc
Một chuỗi các chương trình liên quan được chạy cheo lệnh được chỉ định. Kết quả xuất của chương trình là dữ liệu nhập vào chương trình kế tiếp và v.v…


Published:

PAGE TOP ↑