*

job

A unit of work running in the computer. A job may be a single program or a group of programs that work together.

công việc
Một công việc đang chạy trong máy tính. Một công việc có thể là chương trình đơn hoặc một nhóm chương trình làm việc với nhau.


Published:

PAGE TOP ↑