*

Joe(Java Objects Everywhere)

A CORBA-compliant ORB from Sun. It allows a Java-compliant Web browser or network computer running a Java operating system to have access to CORBA objects in a network. See CORBA and RMI.

Joe(Java Objects Everywhere)
Một ORB tương thích CORBA của Sun. Nó cho phép một bộ trình duyện Web tương thích Java hoặc một máy tính mạng đang chạy hệ điều hành Java truy cập sang các đối tượng CORBA trong một mạng. Xem CORBARMI.


Published:

PAGE TOP ↑