*

join condition

In a relational database management program, a statement of how two databases are to be joined to gether to form a single table. The statement usually specifies a field common to both databases as the condition for joining records. See join and relational database management system.

điều kiện liên kết
Trong chương trình quản lý cơ sở dữ liệu liên quan, đây là một khai báo về cách thức mà hai cơ sở dữ liệu se được liên kết với nhau để tạo ra một bảng. Câu khai báo này thường xác định một trường chung cho cả hai cơ sở dữ liệu để đóng vai trò là điều kiện cho các bảng ghi được liên kết, Xem join, và relational database management system.


Published:

PAGE TOP ↑