*

Josephson junction

An ultra-fast switching technology that uses superconductor materials, originally conceived by Brian Josephson. Circuits are immersed in liquid helium to obtain near-absolute zero degrees required for operation. Switching takes place in a few picoseconds. Although Josephson junctions have not materialized for computer circuits, they have been used in medical instruments.

xự nối Josephson
Một công nghê chuyển đổi cực nhanh dùng các chất siêu dẫn do Brian Josephson phát hiện đầu tiên. Các mạch được nhúng trong heli lỏng để dạt các mức độ zero gần như tuyệt đối được yêu cầu cho hoạt động. Việc chuyển đổi xảy ra trong vài pico giây. Mặc dù các nối ghép Josephson không được sử dụng trong các mạch máy tính nhưng chúng được dùng trong các dụng cụ y khoa.


Published:

PAGE TOP ↑