*

JOVIAL(Julets’ Own Version of the International Algebraic Language)

An ALGOL-like programming language development by Systems Development Corp. in the early 1960s and widely used in the military. Its key architect was Jules Schwartz.

JOVIAL(Julets’ Own Version of the International Algebraic Language)
Một ngôn ngữ lập trình giống ALGOL do Công ty Systems Development phát triển vào những năm 1960 trước đây và được sử dụng rộng rãi trong quân đội. Cấu trúc chính của nó là Jules Schwartz.


Published:

PAGE TOP ↑