*

joy stick

A pointing device used to move an object on screen in any direction. It employs a vertical rod mounted on a bases with one or two buttons. Joy sticks are used extensively in video games and in some CAD systems.

gậy điều khiẻn
Một thiết bị định vị dùng để di chyển một đối tượng trên màn hình theo bất kỳ hướng nào. Nó dùng một gậy dọc được lắp trên một đế với một đế khác hoặc 2 nút. Các gậy điều khiển được dùng rộng rãi trong các trò chơi video và trong một số hệ CAD.


Published:

PAGE TOP ↑