*

JPEG(Joint Photographic Experts Group)

An ISO/ITU standard for compressing images using discrete cosine transform. It provides lossy compression (you lose sharpness from the original) and can provide ratios of 100:1 and higher. It depends entirely on the image, but ratios of 10:1 and 20:1 may provide little noticeable loss. The more the loss can be compressed. Compression is achieved by dividing the picture into tiny pixel blocks, which are halved over and over until the ratio is achieved.

JPEG(Joint Photographic Experts Group)
Nhóm chuyên gia liên kết hình ảnh. Một tiêu chuẩn ISO/ITU để nén các hình ảnh bằng cách sử dụng tính năng biến đổi cosin riêng lẻ. Nó cung cấp sự nén mất tính sắc nét (bạn làm mất tính sắc nét ngay từ đầu) và có thể cung cấp tỉ số 100:1 và cao hơn. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào hình ảnh, nhưng tỉ số 10:1 và 20:1 có thể cung cấp sự mất ít gây chú ý. Sự mất độ sắc nét càng tăng thì các hình ảnh được nén càng nhiều. Sự nén đạt được bởi việc chia hình ảnh thành các khối pixel nhỏ, nó được chia đôi nhiều lần cho đến khi tỉ số đạt được.


Published:

PAGE TOP ↑