*

jukebox

A storage device for multiple sets of CD-ROMs, tape cartridges or disk modules.

jukebox
Một thiết bị lưu trữ dành cho nhiều bộ CD-ROM, các hộp băng từ hoặc các modul đĩa.


Published:

PAGE TOP ↑