*

Julian date

The representation of month and day by a consecutive number starting with Jan. 1. For example, Feb. 1 is Julian 32. Dates are converted into Julian dates for calculation.

ngày Julian
Sự biểu thị tháng và ngày bằng một số liên tiếp bắt đều bằng ngày 1 tháng Giêng. Ví dụ, ngày 1 tháng 2 là 32 Julian. Các ngày tháng được chuyển thành các ngày tháng Julian để tính.


Published:

PAGE TOP ↑