*

jump line

A message at the end of part of an article in a newsletter, magazine, or newspaper, indicating the page on which the article is continued. Page layout programs include features that make using jump lines for newsletters easier.

dòng báo chuyển tiếp
Dòng thông báo ở cuối một phần bài trong một thư tin tức, tạp chí hoặc trang báo để cho biết số trang mà bài văn được in tiếp. Các chương trình dàn trang thường có các tính năng làm cho việc sử dụng dòng báo chuyển tiếp này được dễ dàng hơn.


Published:

PAGE TOP ↑