*

junction

The point at which two elements make contact. In transistor, a junction is the point where an N-type material.

điểm nối, điểm ghép
Điểm mà tại đó hai thành phần thực hiện sự tiếp xúc. Trong một transistor, một điểm nối là điểm mà tại đó một chất loại N thực hiên sự thếp xúc với một chất loại P.


Published:

PAGE TOP ↑