*

L1 cache, L2 cache

An L1 memory cache is the cache built into the CPU chip or packaged within the same module. An L2 cache is external to the chip and is typically made up of SRAM chips on the motherboard. See cache.

L1 cache, L2 cache
Một cache bộ nhớ là cache được cài sẵn trong mach CPU hoặc đòng gói trên cùng một module. Một L2 cache thì nằm ngoài mạch và đươc thành lập một cách đậc trưng từ các bản mạch SRAM trên bảng mẹ. Xem cache.


Published:

PAGE TOP ↑