*

label prefix

In a spreadsheet, a character typed at the beginning of a cell entry. For example, in 1-2-3, a single quote(‘) identifies what follows as a descriptive label even if it’s a number.

mã tiền tố nhãn
Trong một trang bảng tính, một ký tụ được gõ vào đầu của một mục nhập ô. Ví dụ, trong 1-2-3, một dấu trích dẫn(‘) nhân dạng về những gì theo sau một nhãn mô tả thậm chí nó là một số.


Published:

PAGE TOP ↑