*

LAN Manager

A network operating system from Microsoft that runs as a server application under OS/2. It supports both DOS, Windows and OS/2 clients. LAN Manager was superseded by Windows NT Server, and many parts of LAN Manager are used in NT. See LAN Server. See also network administrator.

trình quản lý LAN
Một hệ điều hành mạng MIcrosoft chạy như một trình ứng dụng server trong OS/2. Nó trợ giúp cả hai hệ điều hành DOS. Windows và các client OS/2. Bộ quản lý LAN được thay thề bởi Windows NT Server, và nhiều phần của LAN manager được dùng trong NT. Xem LAN Server. Xem network administrator.


Published:

PAGE TOP ↑