*

LAN Server

(1)A network operating system from IBM that runs as a server application under OS/2 and supports both DOS, Windows and OS/2 clients. Originally based on LAN Manager when OS/2 was jointly developed by IBM and MIcrosoft, Version 3.0 runs over IBM’s own OS/2 Version 2.0.

(2)A server in a LAN.

LAN Server
(1)Một hệ điều hành mạng từ IBM chạy như một chương trình ứng dụng server dưới OS/2 và phụ trợ cả hai client DOS, Windows và OS/2. Trước tiên, dựa trên trình quản lý LAN khi OS/2 được phát tiển chung bởi IBM và Microsoft, phiên bản 3.0 chạy trong phiên bản OS/2 2.0 riêng của IBM.

(2)Một server trong LAN.


Published:

PAGE TOP ↑