*

landing zone

A safe non-data area on a hard disk used for parking the read /write head.

Vùng đổ
Một vùng an toàn không chứa dữ liệu trên một dĩa cứng được dùng cho việc dừng đầu độc/ghit.


Published:

PAGE TOP ↑