*

landscape monitor

A monitor that is used to display facing text pages. It is wider than it is high.

màn hình khổ ngang
Một màn hình được dùng để hiển thị măt của các văn bản. Nó có bề ngang rộng hơn bề dọc.


Published:

PAGE TOP ↑