*

LANemulation

LAN emulation,The processing required to support protocols used in LANs connected to an ATM network. Traditional communications protocols were designed for shared madia (Ethenet, Token Ring, etc). Broadcasting reached all nodes automatically. ATM’s topology does not lend itself to broadcasting, thus LAN emulation performs lookup function in software that provide the address resolutions required by protocols such as IP and NetWare’s IPX.

sự mô phỏng LAN
Việc xử lý được yêu cầu hỗ trợ các giao thức dùng trong các LAN kế thừa được nối kết với một mạng ATM. Các giao thức truyền thông truyền thống được thiết kế để chia sẻ thông tin. (Ethernet, Token Ring, v, v…) Truyền thống đến tất cả các nút một cách tụ đông. Topo của ATM chinh nó không tham gia vào quá trình truyền thông, do váy sự mô phỏng LAN thành lập trên các chức năng phần mềm cung cấp câc độ phân giải địa chỉ được yêu cầu bởi các giao thức như IP và IPX của NetWare.


Published:

PAGE TOP ↑