*

language processor

Language translation software. Programming languages, command languages, query languages, natural languages and foreign languages are all translated by software.

bộ xử lý ngôn ngữ
Phần mềm dịch ngôn ngữ. Các ngôn ngữ lập trình, các ngôn ngữ lệnh, các ngôn ngữ vấn tin, các ngôn ngữ tự nhiên và các ngoại ngữ tất cả được dịch ra bởi phần mềm.


Published:

PAGE TOP ↑