*

LAP(Link Access Procedure)

An ITU family of error correction protocols originally derived from the HDLC standard and used on X.25 packet networks. LAP-B, LAP-D, LAP-M, LAP-X are variants.

LAP(Link Access Procedure)
Một họ ITU các giao thức hiệu chỉnh lỗi đầu tiên phát sinh từ tiêu chuẩn HDLC và dùng trong các mạng gói X.25. LAP-B, LAP-D, LAP-M và LAP-X là các biến dạng.


Published:

PAGE TOP ↑