*

laptop computer

A portable computer that has a flat screen and usually weighs less than a dozen pounds. It uses AC power and/or batteries. Most have connectors for an external monitor and keyboard transforming them into desktop computers. See notebook computer and pocket computer.

Máy tính xách tay
Một máy tính có thể mang đi được có một màn hình phẳng và thường năng chỉ dưới 12 pound. Nó dùng nguồn AC hoặc là các pin. Hầu hết đều có các bộ nối kết cho một monitor ngoài và bàn phím bằng cách biến chúng trong các máy tính desktop. Xem notebook computerpocket computer.


Published:

PAGE TOP ↑