*

laser(Light Amplification from the Stimulated Emission of Radiation)

A device that creates a very uniform light that can be precisely focused. It generates a single wavelength or narrow band of wavelengths and is used in applications such as communications,printing and disk storage. Unlike the transmission of electricity, transmission of light pulses over optical fibers is not affected by nearby electrical interferences. See LED.

tia laser(tia Light Amplification from the Stimulated Emission of Radiation)
Một thiết bị tạo ra một ánh sáng đồng bộ vốn có thể được tập trung vào một cách chính xác. Nó truyền đi một sóng đơn dài hoặc một dải hẹp của các sóng dài và được dùng trong các trình ứng dụng như truyền thông, in ấn và lưu trữ đĩa. Không giống như sự truyền điện, sự truyền các xung ánh sáng qua các sợi quang không bị ảnh hưởng bởi sự nhiễm điện bên cạnh. Xem LED.


Published:

PAGE TOP ↑