*

LaserWriter

A family of desktop laser printers from Apple, introduced in 1985. Most models support PostScript and built-in networking.

máy viết chữ laser
Một họ các máy in laser desktop tứ Apple, được giới thiệu vào năm 1985. Hầu hết các mô hình đều phụ trợ.Post Script và được thiết lập trên mạng.


Published:

PAGE TOP ↑