*

LATA(Local Access and Transport Area)

The geographic region set up to differentiate local and long distance telephone calls.Any telephone call between parties within a LATA is handled by the local telephone company.

LATA(Local Access and Transport Area)
Một vùng địa lý thiết lập để tạo khác biệt giũa các cuộc gọi điện thoại nội bộ và đường dài. Bất cứ cuộc gọi nào giũa các nhóm trong một LATA được quản lý bởi một công ty điện thoại phương.


Published:

PAGE TOP ↑