*

late binding

Linking routines at runtime.

sự liên kết muộn
Liên kết các tuyến ở thời gian chạy.


Published:

PAGE TOP ↑