*

latency

The time between initiating a request for data and the beginning of the actual data transfer. On a disk, latency is the time it takes for the selected sector to come around and be positioned under the read/write head. Channel latency is the time it takes for a computer channel to become unoccupied in order to transfer data.

thời gian chờ
Thời gian giũa tiên trình khởi tạo một yêu cầu về dũ liệu và bắt đầu của truyền tải dữ liệu thực sủ. Trên một dĩa, thời gian chờ là thời gian mà sector được chọn để quay vòng và được định vị dưới đầu đọc/ghi. Thời gian chờ của kênh là thời gian một kênh máy tính trống để truyền tải dữ liệu.


Published:

PAGE TOP ↑