*

latent image

An invisible image typically of electrical charges. For example, in a copy machine, a latent image of the page to be copied is created on a plate or drum as an electrical charge.

ảnh ẩn
Một hình ảnh không nhìn thấy của các thiết bị nạp điện. Ví dụ, trong một máy copy, một hình ảnh ẩn của trang được copy được tạo ra trên một tấm hoặc trống giống như một thiết bị nạp điện.


Published:

PAGE TOP ↑