*

LAT(Local Area Transport)

A communications protocol from Digital for controlling terminal traffic in a DECnet environment.

LAT(Local Area Transport)
Một giao thức truyền thông từ Digital cho việc điều khiển lưu thông thiết bị đầu cuối trong môt môi trường DECnet.


Published:

PAGE TOP ↑