*

launch

To cause a program to load and run.

phóng
Làm cho một chương trình tải và chạy.


Published:

PAGE TOP ↑